EKL.Tiedottaa

5.9.2019

 
 
 
 
 
 

Uutiskirje 6/2019, 4.9.2019

syyskuu 2019

 
 
 
 
 
 

Tutkittua tietoa heti syyskauden alkajaisiksi

Eläketurvakeskuksen 19.8. julkistamasta tutkimuksesta näkyy selkeästi, että 55–85-vuotiailla eläkkeensaajilla kotitalouksien välinen apu kuuluu useimpien (75 %) elämään ja että yleisintä on taloudellisen avun antaminen lapsille. Taloudellisen avun saaminen on harvinaisempaa. Käytännön apua sen sijaan sekä annetaan että saadaan. Lapsia autetaan usein myös lastenlasten hoidossa ja kuljetuksissa.

Kyse ei ole mistään humpuukitutkimuksesta vaan se perustuu Eläketurvakeskuksen syksyllä 2017 keräämään postikyselyyn, jossa toimeentulokokemuksia selvitettiin monipuolisen kysymyspatteriston avulla. Kyselyyn vastasi 2 909 eläkeläistä, vastausaste oli varsin huikea 74 prosenttia. Käytetty aineisto onkin poikkeuksellisen kattava: se edustaa koko suomalaista 55–85-vuotiasta varsinaisella vanhuuseläkkeellä ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa väestöä. Kyselytietojen lisäksi aineistoon on yhdistetty rekisteritietoja Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen rekistereistä. Kirjan artikkeleiden tulokset osoittavat johdonmukaisesti, että tulot ja koettu terveydentila ovat keskeisiä tekijöitä eläkeläisten toimeentulokokemuksissa ja taloudellisessa hyvinvoinnissa. Ne, joilla on pienemmät tulot ja heikompi terveys, kokevat toimeentulonsa useammin vaikeammaksi ja taloudellisen tyytyväisyytensä matalammaksi ja päinvastoin.

Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulokokemuksia monipuolisesti sellaisista näkökulmista, joista ei ole juurikaan aikaisempaa suomalaista tutkimusta. Tarkempiin tietoihin pääset käsiksi tästä uutiskirjeestä.

On syytä kiittää Eläketurvakeskusta hienosta työstä.

Hyvää ja aktiivista syyskautta kaikille toivotellen.

 
 
   
 

EKL-yhdistysten vapaaehtoistoimijoille turvaa

Liitto on ottanut Keskinäisestä Vakuutusyhtiö Turvasta tapaturma- ja vastuuvakuutuksen, jonka piiriin kuuluvat tästedes EKL-yhdistysten vapaaehtoistoimintaan osallistuvat henkilöjäsenet. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Vakuutus turvaa kaikki EKL-yhdistysten ja piirien toimijat, jotka tekevät erilaisissa tapahtumissaan palkatonta vapaaehtoistyötä. Tällaisia tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi yhdistyksen järjestämät toritapahtumat tai palvelutaloissa vanhusten ulkoiluttaminen. Vakuutus koskee iästä riippumatta kaikkia jäseniämme, eikä yläikärajaa ole.

Vakuutus jakaantuu tapaturma- ja vastuuvakuutuksiin. Tapaturmavakuutus on voimassa tilaisuuden tai tapahtuman alusta loppuun. Eli jos vapaaehtoinen itse vahingoittuu tilaisuuden kuluessa, vakuutus korvaa hänen sairaanhoitokulunsa. Matkalla tapahtumapaikalle tai sieltä pois siirtyessä sattunutta tapaturmaa vakuutus ei kuitenkaan korvaa.

Vastuuvakuutuksen puolelta taas korvataan vakuutetun kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot. Esimerkiksi silloin, kun vapaaehtoisen ulkoiluttama vanhus kaatuu ja loukkaantuu, tällöin hänen sairaanhoitokulunsa korvataan. Esinevahingosta voisi olla esimerkkinä tilanne, kun ulkoilutustapahtuman yhteydessä ulkoilutettavan henkilön omaisuutta rikkoutuu.

Vapaaehtoistoimijoidemme turvaksi nyt otettu vakuutus toteuttaa yhden vuonna 2017 tehdyistä liittokokouspäätöksistä.

Lisätietoa ja yhteydenotot korvaustilanteissa:
hallintojohtaja Marja-Leena Lehtimäki, puh. 09 6126 8430 tai marjaleena.lehtimaki@elakkeensaajat.fi